td

مالي او اداري چارو مرستیال

د دندي موخه: د عوایدو، لګښتونو او تادیاتو، مالي او حسابي چارو، ترانسپورت، معلوماتي ټکنالوژي، د مالونو ساتنه او پالنه او د منقولو او غیر منقولو ملکیتونو کنټرول

تخصصي دندي:

 1. د مؤثریت او کاري مؤثریت د کچي د لوړولو لپاره لازمي مالي پالیسۍ پلان کول.
 2. د پوهنتون / د لوړو زده کړو مؤسسې د مالي دندو تنظیم، څارنه او پرمختګ، ساتنه او پالنه، محاسبه، کنټرول او نور اداري مسایل.
 3. د عادي او پراختیایي بودیجي د لګښتونو د چمتو کولو لپاره د اړوندو څانګو په همکارۍ د بودیجي ترتیب او د هغې د تطبیق څخه څارنه کول.
 4. د عادي او پرمختیایي بودیجي د لګښتونو د پوره کولو په موخه په څانګه کې د پوهنتون/د لوړو زده کړو مؤسسې د بودیجې څخه دفاع.
 5. د مالي کال په نیمایي کې د بودیجي د بیا ویشلو په وخت کې د عادي او پراختیایي بودیجي په سکتورونو کې د ستونزو د حل لپاره د تدبیرونو نیول.
 6. د روڼ حساب ورکولو په هدف د قانون او نافذو مقرراتو له حکمونو سره سم د بودیجي د لګښتونو د تحقق څخه څارنه.
 7. د ټرانسپورټ سیسټم نظارت او کنټرول، معلوماتي ټکنالوژي، د موټرانو د بیا رغونې خدمتونه، بشري منابع، خپرونه او ساتنه او پالنه ترڅو په پوهنتون / لوړو زده کړو موسسه کې غوره خدمتونه وړاندي کړي.
 8. د نوماندانو د لیست څارنه او کنټرول او د بشري منابعو ټاکل شوي کمیټي ترڅو وړ کسان وګماري.
 9. د اداري د پاکوالي د چارو څارنه او کنټرول او د پاکوالي د ساتلو په موخه د نیمګړتیاوو د ترلاسه کولو په اړه لارښوونې.
 10. د اداري، مالي او پلان جوړوني په اړه د پوهنتون/د لوړو زده کړو مؤسسې رئیس ته د لازمو مشورو او معلوماتو ورکول.
 11. د پوهنتونونو او د لوړو زده کړو مؤسسې د نورو څانګو سره د دوي د اداري عملیاتو د آسانتیا او همغږي کولو لپاره همکاري.

په اړونده مالي اسنادو او طرزالعملونو کې د پوهنتون / لوړو زده کړو مؤسسې د قانوني واک او مالي ظرفیت په حدودو کې د هدف لارښوونه.